Ochrana osobních údajů

Ve společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25114719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50929 (dále jen „NH Car“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v NH Car zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

Udělali jsme vše pro to, aby Zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo jeho část vysvětlíme. Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, e-mailem na adrese gdpr@nhcar.cz, telefonicky na +420 281 021 626 či v některé z našich provozoven.

 

Zásady zpracování osobních údajů společností NH Car, s.r.o.

Verze: V01
Účinnost: 25. května 2018

 

Užitečné pojmy

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v NH Car postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost NH Car;

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

 • zákazník NH Car, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • obchodní partner NH Car, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s NH Car;
 • nájemce (uživatel) vozidla, které je předmětem smluvního vztahu;
 • zákazníci obchodních partnerů NH Car;
 • osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných NH Car, popř. akcí, kterých se účastní NH Car;
 • návštěvníci webových stránek NH Car;
 • zaměstnanec NH Car;
 • uchazeč o zaměstnání u NH Car.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

NH Car zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště), vyobrazení Vašeho podpisu, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení, VIN a registrační značka vozidla;
 • foto a video záznamy;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy,údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní historie;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů NH Car. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa v NH Car shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů. Tyto osobní údaje používáme pro účely konkrétního výběrového řízení a jednání o uzavření smlouvy a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.

Personalistika

NH Car zpracovává také osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Prodej vozů a zprostředkování prodeje vozů

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například registrační značka a VIN vozidla, u zprostředkování též bankovní spojení). O připravení Vašeho nového vozu k předání Vás informujeme prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailu.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Servis vozů

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například registrační značka a VIN vozidla). O dokončení servisní zakázky Vás informujeme prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailu.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Půjčovna vozů a nájem vozů s následným odkupem

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení). Dále zpracováváme číslo Vašeho občanského průkazu a řidičského průkazu.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy
 • naše oprávněné zájmy.

Uložení pneumatik

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například registrační značka a VIN vozidla).

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Smlouvy s obchodními partnery

Pro účely uzavření a plnění smluv zajišťujících naši spolupráci s obchodními partnery můžeme zpracovávat základní identifikační a kontaktní údaje jejich zaměstnanců či zástupců. Mezi tyto obchodní partnery patří např. ŠKODA AUTO a.s., Porsche Česká republika, s.r.o., KIA MOTORS CZECH s.r.o., FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., bankovní a finanční instituce či pojišťovny.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Jednání s nájemci (uživateli) vozidel

Pro účely objednání a předání vozů zpracováváme osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci, dále Vaše kontaktní údaje a osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například VIN vozidla). Vaše osobní údaje zpracováváme jako zpracovatelé osobních údajů pro objednatele, typicky leasingovou společnost, jakožto správce. Tyto osobní údaje však zpracováváme také z pozice správce pro účely plnění smlouvy uzavřené s objednatelem, tj. zejména předání vozu.

Právní základ:

 • zpracování pro naplnění účelů jiného správce
 • plnění smlouvy.

Jednání se zákazníky obchodních partnerů NH Car a sjednávání smluv (o pojištění atd.)

Rozsah osobních údajů zpracovávaných NH Car jakožto zpracovatelem pro účely obchodních partnerů jakožto správců (např. ŠKODA AUTO a.s., Porsche Česká republika, s.r.o., KIA MOTORS CZECH s.r.o., FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., bankovní a finanční instituce či pojišťovny) vyplývá z požadavků obchodních partnerů a smluv o zpracování s nimi uzavřených. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, podpis, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo občanského průkazu/pasu nebo řidičského průkazu, číslo technického průkazu, rodné číslo, VIN a registrační značka vozidla, číslo smlouvy.

Mezi účely, pro které NH Car osobní údaje zpracovává, patří zejména předkládání návrhů smluv na uzavření, provádění přípravných prací směřujících k uzavření smluv, uzavírání smluv jménem a na účet obchodního partnera, správa souboru smluv a dále například též pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv.

V případě sjednání pojištění vozu s uznáním bonusu může docházet k automatizovanému rozhodování s právními účinky, tj. rozhodnutí ohledně uznání bonusu.

Právní základ:

 • zpracování pro naplnění účelů jiného správce.

Marketing a péče o zákazníky

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb NH Car různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, e-mailu, sociálních sítí. Zpracování pro účely přímého marketingu (např. zasílání e-mailů zákazníkům) lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Marketingové činnosti ve větším rozsahu realizujeme na základě Vašeho souhlasu.

Zpracováním za účelem marketingu rozumíme také poznání Vašich preferencí a nabídky produktů a služeb pro Vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení základních údajů, údajů o produktech a službách, to i automatickými prostředky. Na základě výsledků analýz pro Vás umíme nalézt nejvhodnější produkty a služby, abychom vás neobtěžovali s nerelevantními nabídkami, a pomůžeme Vám ohlídat blížící se termín STK či Vás upozornit na vhodnost servisu Vašeho vozu s ohledem na Vaši poslední návštěvu u nás.

V rámci marketingu pořádáme také různé soutěže na veletrzích a jiných akcích, v rámci kterých Vám můžeme nabídnout k vyplnění dotazník a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pro účast v soutěži však poskytnutí souhlasu a kompletní vyplnění dotazníku není nezbytné. Soutěže pořádáme také na sociálních sítích. V rámci těchto soutěží Vás kontaktujeme prostřednictvím Vašeho profilu na sociální síti.

Omezit marketing můžete přímo v našich obchodních sděleních, kde je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, v rámci telefonického hovoru, prostřednictvím e-mailu, písemně nebo osobně v našem sídle či v naší provozovně. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat Váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

Prezentace NH Car a mediální komunikace

Pro účely prezentace NH Car a mediální komunikace pořádáme nebo se účastníme různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany NH Car výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

Bude-li to možné, budeme Vás informovat nejen o pořizování fotografií či videa z akce, ale též o tom, kde fotografie či video naleznete (sociální sítě, webové stránky atd.). V případě podmínění účasti pozvánkou či registrací Vás budeme předem informovat o pořizování a používání fotografií či videa touto cestou.

V určitých případech máme zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiníme pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

Webové stránky a další komunikace

Obecně můžete navštěvovat webové stránky NH Car, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme však zpracovávat Vaši IP adresu, Vaši přibližnou polohu a dále shromažďovat informace ohledně používání našich webových stránek (které stránky na našich webových stránkách jste si prohlíželi nebo si prohlížíte, čas strávený na webových stránkách, počet návštěv). Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby. Prostřednictvím aplikace Live chat na našich webových stránkách Vás také můžeme oslovit a zahájit s Vámi komunikaci. NH Car v rámci svých webových stránek využívá také cookies.

Prostřednictvím našich webových stránek si s některými z našich zaměstnanců můžete také domluvit prohlídku nebo servis vozu. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, e-mail a telefon. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely domluvení prohlídky vozu a následného jednání o uzavření smlouvy.

V případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů zároveň jiný právní základ.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy
 • jednání o uzavření smlouvy.

Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

Právní základ:

 • plnění povinností z právních předpisů.

Bezpečnost

Monitorujeme prostory skladu vozidel kamerovými systémy za účelem ochrany majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží a proti vandalismu. Prostory, které jsou monitorovány kamerovými systémy, jsou vždy viditelně označeny a v jejich blízkosti jsou dostupné informace o předmětném monitorování. Záznamy z kamer uchováváme v zabezpečených prostorách. Záznamy uchováváme po dobu 30 dnů. Mimo pracovní dobu ve společnosti NH Car je sledován on-line přenos pověřenou osobou zajišťující bezpečnost objektu, resp. jejími zaměstnanci.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Výkon, resp. obhajoba práv

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje o realizaci smlouvy, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v NH Car vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a NH Car, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Pokud se naším zákazníkem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemůžeme poskytnout příslušný produkt či službu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

 

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás v NH Car obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů).

 

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci NH Car. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • finanční ústavy;
 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • naši obchodní partneři (např. ŠKODA AUTO a.s., Porsche Česká republika, s.r.o., KIA MOTORS CZECH s.r.o., FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., bankovní a finanční instituce či pojišťovny);
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť: Whitesoft, s.r.o.;
 • marketingové agentury: například Commerce Media s.r.o. (emailkampane.cz);
 • správce kamerových systémů;
 • zaměstnanci bezpečnostní agentury;
 • advokáti;
 • auditoři;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo NH Car pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

 

Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společnosti NH Car a dodavatele NH Car, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v NH Car.

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Využíváme cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

 

Webové stránky

Webové stránky NH Car můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme však zpracovávat Vaši IP adresu, Vaši přibližnou polohu a dále shromažďovat informace ohledně používání našich webových stránek, a to prostřednictvím cookies a aplikace LiveChat. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránekči naše marketingové služby.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

Proč NH Car cookies a další technologie sledování využívá?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom, co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

 

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osoběnebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Svá práva související se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit také prostřednictvím žádosti, jejíž vzor naleznete na webových stránkách NH Car, www.nhcar.cz.

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od NH Car kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby společnost NH Car bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnost NH Car bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a NH Car má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost NH Car omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost NH Car mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • NH Car již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy NH Car převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti NH Car, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost NH Car bránila, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany NH Car přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů NH Car, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy NH Car. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy NH Car, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, e-mailem na adrese gdpr@nhcar.cz, telefonicky na +420 281 021 626 či v některé z našich provozoven.